การปรับระดับแปลงนา

รายละเอียด

 • การปรับระดับแปลงนา

 • 2546

 •   นิชัย ไทยพาณิชย์
    ทรงศักดิ์ วงศ์ภูมิวัฒน์
    ขวัญใจ โกเมศ

 • หนังสือ

 • มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 • กรุงเทพฯ

 • 25 หน้า

 • E11-ที่ดิน

 • นาข้าว;การจัดการน้ำ;การใช้น้ำ;พื้นที่ชลประทาน;การปรับปรุงที่ดิน;

 • Rice fields;Water management;Water use;Irrigated land;Land improvement;

 • แปลงนา;การปรับระดับแปลงนา;การปรับผิวดิน;การจัดการน้ำ;การใช้น้ำ;พื้นที่ชลประทาน

 • Rice fields;Paddy field leveling;Water management

 • TAB000025590217

 • [1] นิชัย ไทยพาณิชย์ (กรมวิชาการเกษตร)
  [2] ทรงศักดิ์ วงศ์ภูมิวัฒน์ (กรมพัฒนาที่ดิน)
  [3] ขวัญใจ โกเมศ (มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University