โลหะหนักในดินปลูกพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย

รายละเอียด

 • โลหะหนักในดินปลูกพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย

 • [Heavy metals in cultivated soil for economic crops in Thailand]

 • 2553

 •   นภัสสร โน๊ตศิริ
    อรอนงค์ โฉมศิริ
    ละไม ศรีสวัสดิ์

 • บทความในวารสาร

 • วารสารพัฒนาที่ดิน

 • Warasan Phatthana Thi Din (Thailand)

 • มิ.ย.-ก.ย. 2553

 • ปีที่ 47 ฉบับที่ 417 หน้า 18-24

 • http://www.ldd.go.th

 • ไทย

 • T01-มลพิษ

 • ดินปลูกพืช;โลหะหนัก;การปนเปื้อน;พืชเศรษฐกิจ;การวิเคราะห์ปริมาณ;ความเข้มข้น

 • TAB000125583716

 • [1] นภัสสร โน๊ตศิริ (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน)
  [2] อรอนงค์ โฉมศิริ (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน)
  [3] ละไม ศรีสวัสดิ์ (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน)

 • [1] Naphatson Notsiri (Department of Land Development, Bangkok (Thailand). Office of Science for Land Development)
  [2] Onanong Chomsiri (Department of Land Development, Bangkok (Thailand). Office of Science for Land Development)
  [3] Lamai Srisawat (Department of Land Development, Bangkok (Thailand). Office of Science for Land Development)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University