คู่มือการจัดการดินเปรี้ยวจัดเพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน

รายละเอียด

 • คู่มือการจัดการดินเปรี้ยวจัดเพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน

 • ไม่ระบุ

 •   นงคราญ มณีวรรณ
    รสมาลิน ณ ระนอง
    ณัฎพล สุขกันตะ
    รติกร ณ ลำปาง
    จำรัส บุญเพ็ง

 • หนังสือ

 • กรมพัฒนาที่ดิน

 • กรุงเทพฯ

 • 20 หน้า

 • F01-การผลิตพืช

 • P36-การปรับปรุงดิน

 • ปาล์มที่ให้น้ำมัน;การปลูก;เทคโนโลยีที่เหมาะสม;ดินเปรี้ยวจัด;การจัดการดิน;การเตรียมพื้นที่;การดูแลรักษา;การรดน้ำ;การใส่ปุ๋ย;ธาตุอาหารพืช;การเก็บเกี่ยว;โรคพืช;แมลงศัตรู;การป้องกันกำจัดแมลง;การควบคุมโรค;

 • Oil palms;Planting;Appropriate technology;Acid sulphate soils;Soil management;Site preparation;Upkeep;Watering;Fertilizer application;Plant nutrition;Harvesting;Plant diseases;Pest insects;Insect control;Disease control;

 • ปาล์มน้ำมัน;การปลูกปาล์มน้ำมัน;เทคโนโลยีที่เหมาะสม;ดินเปรี้ยวจัด;การจัดการดิน;การเตรียมพื้นที่;การดูแลรักษา;การให้น้ำ;การใส่ปุ๋ย;ธาตุอาหาร;การเก็บเกี่ยว;โรค;แมลง;การป้องกัน

 • Elaeis guineensis;Oil plam;Acid sulphate soils;Soil management

 • TAB000025590152

 • [1] นงคราญ มณีวรรณ (กรมพัฒนาที่ดิน)
  [2] รสมาลิน ณ ระนอง (กรมพัฒนาที่ดิน)
  [3] ณัฎพล สุขกันตะ (กรมพัฒนาที่ดิน)
  [4] รติกร ณ ลำปาง (กรมพัฒนาที่ดิน)
  [5] จำรัส บุญเพ็ง (กรมพัฒนาที่ดิน)

  เพิ่มเติม

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University