เฉลิม รัตนะภานุกูลพันธ์ ผู้นำการผลิตและใช้สารสกัดชีวภาพแห่งเมืองสองแคว

รายละเอียด

 • เฉลิม รัตนะภานุกูลพันธ์ ผู้นำการผลิตและใช้สารสกัดชีวภาพแห่งเมืองสองแคว

 • 2553

 •   มณฑป กรุดเจริญ

 • บทความในวารสาร

 • วารสารพัฒนาที่ดิน

 • ก.พ.-พ.ค. 2553

 • ปีที่ 47 ฉบับที่ 416 หน้า 31-33

 • http://www.ldd.go.th

 • ไทย

 • Q60-การแปรรูปผลิตผลเกษตร

 • F01-การผลิตพืช

 • H10-ศัตรูพืช

 • สารสกัดชีวภาพ;การผลิต;สูตรน้ำหมักชีวภาพ;วัตถุดิบ;อัตราการใช้;ประโยชน์;สารเร่งการเจริญเติบโต;สารไล่แมลงศัตรูพืช

 • TAB000125583710

 • [1] มณฑป กรุดเจริญ

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University