การใช้น้ำกากส่าเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในพื้นที่ดินเค็ม

รายละเอียด

 • การใช้น้ำกากส่าเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในพื้นที่ดินเค็ม

 • Utilization of spent wash liquor for increasing KDML 105 rice yield in saline soil

 • 2553

 •   บวร บัวขาว
    ปราโมทย์ แย้มคลี่
    ไพรัช พงษ์วิเชียร
    มนต์ระวี พีราวัชร
    สุรเชษฐ์ นาราภัทร์
    อรุณี ยูวะนิยม

  เพิ่มเติม

 • บทความในวารสาร

 • วารสารพัฒนาที่ดิน

 • Warasan Phatthana Thi Din (Thailand)

 • ก.พ.-พ.ค. 2553

 • ปีที่ 47 ฉบับที่ 416 หน้า 17-30

 • http://www.ldd.go.th

 • ไทย

 • F04-ปุ๋ย

 • P35-ความอุดมสมบูรณ์ของดิน

 • P33-เคมี-ฟิสิกส์ดิน

 • ข้าว;พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105;พื้นที่ดินเค็ม;น้ำกากส่า;การเพิ่มผลผลิต;การปรับปรุงดิน;สารปรับปรุงดิน;อัตราการใช้;คุณสมบัติทางเคมีของดิน;ผลผลิต;องค์ประกอบผลผลิต

 • TAB000125583709

 • [1] บวร บัวขาว (กรมพัฒนาที่ดิน)
  [2] ปราโมทย์ แย้มคลี่ (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน กลุ่มวิจัยและพัฒนาการจัดการดินเค็ม)
  [3] ไพรัช พงษ์วิเชียร (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน กลุ่มวิจัยและพัฒนาการจัดการดินเค็ม)
  [4] มนต์ระวี พีราวัชร (กรมพัฒนาที่ดิน)
  [5] สุรเชษฐ์ นาราภัทร์ (กรมพัฒนาที่ดิน)
  [6] อรุณี ยูวะนิยม (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน กลุ่มวิจัยและพัฒนาการจัดการดินเค็ม)

  เพิ่มเติม

 • [1] Bowon Bua-khao (Department of Land Development, Bangkok (Thailand))
  [2] Pramote Yamclee (Department of Land Development, Bangkok (Thailand). Office of Land Management Research and Development. Soil Salinity Research and Development Group)
  [3] Phairat Phongwichian (Department of Land Development, Bangkok (Thailand). Office of Land Management Research and Development. Soil Salinity Research and Development Group)
  [4] Monrawi Pheerawatchara (Department of Land Development, Bangkok (Thailand))
  [5] Surachet Naraphat (Department of Land Development, Bangkok (Thailand))
  [6] Arunee Yuvaniyama (Department of Land Development, Bangkok (Thailand). Office of Land Management Research and Development. Soil Salinity Research and Development Group)

  เพิ่มเติม

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University