คู่มือเกษตรกร การจัดการดินเค็ม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายละเอียด

 • คู่มือเกษตรกร การจัดการดินเค็ม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • 2552

 •   อรุณี ยูวะนิยม
    ชัยนาม ดิสถาพร
    ปราโมทย์ แย้มคลี่
    ไพรัช พงษ์วิเชียร
    บวร บัวขาว
    พรรณพิศ บ่วงนาวา
    สุมลมาลย์ จงดี

  เพิ่มเติม

 • หนังสือ

 • กรมพัฒนาที่ดิน สำนักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน

 • กรุงเทพฯ

 • 32 หน้า

 • P35-ความอุดมสมบูรณ์ของดิน

 • ดินเค็ม;พื้นที่เกษตรกรรม;นาข้าว;การเพิ่มผลผลิต;ข้าว;การปรับปรุงดิน;ปุ๋ยพืชสด;ถั่วพุ่ม;หญ้า;การจัดการ;

 • Saline soils;Farmland;Rice fields;Yield increases;Rice;Soil improvement;Green manures;Cowpeas;Grasses;Management;

 • ดินเค็ม;พื้นที่ดินเค็ม;นาข้าวดินเค็ม;การเพิ่มผลผลิตข้าว;การปรับปรุงดินเค็ม;ปุ๋ยพืชสด;โสนอัฟริกัน;ถั่วพุ่ม;หญ้ารูซี่;หญ้ากินนี;หญ้าชอบเกลือ;ไม้ทนเค็ม;การจัดการดินเค็ม

 • Saline soils

 • TAB000025590115

 • [1] อรุณี ยูวะนิยม (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน)
  [2] ชัยนาม ดิสถาพร (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน)
  [3] ปราโมทย์ แย้มคลี่ (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน)
  [4] ไพรัช พงษ์วิเชียร (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน)
  [5] บวร บัวขาว (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน)
  [6] พรรณพิศ บ่วงนาวา (กรมพัฒนาที่ดิน กองแผนงาน)
  [7] สุมลมาลย์ จงดี (กรมพัฒนาที่ดิน กองแผนงาน)

  เพิ่มเติม

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University