ศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการเก็บรักษาน้ำหมักชีวภาพที่ยังคงประสิทธิภาพ

รายละเอียด

 • ศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการเก็บรักษาน้ำหมักชีวภาพที่ยังคงประสิทธิภาพ

 • Study on the appropriate duration for effective bio-extracts keeping

 • 2556

 •   สุภาวดี บุญธรรม
    กนกวรรณ ศรีงาม
    ปวีณา ไตรโสภณ

 • บทความในวารสาร

 • วารสารอนุรักษ์ดินและน้ำ

 • Journal of Soil And Water Conservation (Thailand)

 • เม.ย. 2556

 • ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 หน้า 17-28

 • ไทย

 • F04-ปุ๋ย

 • น้ำหมักชีวภาพ;ปุ๋ยอินทรีย์;การเก็บรักษา;ระยะเวลา;ปริมาณฮอร์โมน;ฮอร์โมนออกซิน;ฮอร์โมนไซโตไคนิน;ฮอร์โมนจิบเบอเรลลิน;ปริมาณธาตุอาหารหลัก;การเจริญเติบโตของพืช

 • TAB000125563634

 • [1] สุภาวดี บุญธรรม (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง)
  [2] กนกวรรณ ศรีงาม (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ห้องปฏิบัติการกลาง)
  [3] ปวีณา ไตรโสภณ (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง)

 • [1] Suphawadi Buntham (Department of Land Development, Bangkok (Thailand). Land Development Regional Office 6. Royal Project Land Development Center)
  [2] Kanokwan Sringarm (Chiang Mai University, Chiang Mai (Thailand). Central Laboratory)
  [3] Pawina Traisophon (Department of Land Development, Bangkok (Thailand). Land Development Regional Office 6. Royal Project Land Development Center)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University