งานวิจัยของกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน

รายละเอียด

 • งานวิจัยของกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน

 • รายงานการประชุมวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 6

 • 2552

 •   ปราณี สีหบัณฑ์

 • บทความในหนังสือ

 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเกษตรศาสตร์
  สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย

 • การประชุมวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 6

 • ขอนแก่น

 • 13-15 พ.ค. 2552

 • ขอนแก่น

 • 131 หน้า

 • ไทย

 • F03-เมล็ดพันธุ์

 • F01-การผลิตพืช

 • Canavalia;Sesbania rostrata;ปุ๋ยพืชสด;วิธีการเพาะปลูก;การผลิตเมล็ดพันธุ์;เมล็ดพันธุ์;คุณภาพเมล็ดพันธุ์;การจัดการ;

 • Canavalia;Sesbania rostrata;Green manures;Cultural methods;Seed production;Seed;Seed quality;Management;

 • ถั่วพร้า;โสนอัฟริกัน;การปลูกถั่วพร้า;การปลูกโสนอัฟริกัน;การผลิตเมล็ดพันธุ์;คุณภาพเมล็ดพันธุ์;พันธุ์พืชปุ๋ยพืชสด;การจัดการที่เหมาะสม

 • Canavalia;Sesbania rostrata;Planting;Seed;Seed production;Seed quality;Management

 • TAB000025560883

 • [1] ปราณี สีหบัณฑ์ (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University