คู่มือสำหรับการเกษตรยุคใหม่: ธรรมชาติของดินและปุ๋ย

รายละเอียด

 • คู่มือสำหรับการเกษตรยุคใหม่: ธรรมชาติของดินและปุ๋ย

 • 2552

 •   ทัศนีย์ อัตตะนันทน์
    ประทีป วีระพัฒนนิรันดร์

 • หนังสือ

 • กรมพัฒนาที่ดิน
  กรมส่งเสริมการเกษตร
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  มูลนิธิพลังนิเวศและชุมชน
  กรมการข้าว
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

 • กรุงเทพฯ

 • 52 หน้า

 • F04-ปุ๋ย

 • P35-ความอุดมสมบูรณ์ของดิน

 • P36-การปรับปรุงดิน

 • ดิน;ปุ๋ย;ธาตุอาหารพืช;ความต้องการธาตุอาหาร;การวิเคราะห์ดิน;ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน;ผลิตภาพ;ความอุดมสมบูรณ์ของดิน;คุณสมบัติทางกายภาพเคมีของดิน;

 • Soil;Fertilizers;Plant nutrition;Nutritional requirements;Soil analysis;Soil ph;Productivity;Soil fertility;Soil chemicophysical properties;

 • ดิน;ปุ๋ย;ธาตุอาหารพืช;ปุ๋ยสั่งตัด;ความต้องการธาตุอาหารพืช;การทดสอบดิน;การวิเคราะห์ดิน;ความเป็นกรด-ด่าง;ผลิตภาพของดิน;ความอุดมสมบูรณ์ของดิน;สมบัติทางเคมีของดิน

 • TAB000025570760

 • 20130026

 • [1] ทัศนีย์ อัตตะนันทน์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ภาควิชาปฐพีวิทยา)
  [2] ประทีป วีระพัฒนนิรันดร์ (กรมวิชาการเกษตร)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University