การศึกษาอิทธิพลของปัจจัยทางด้านดินต่อชนิดและการกระจายตัวของปลวก ในระบบนิเวศป่าเขตร้อน

รายละเอียด

 • การศึกษาอิทธิพลของปัจจัยทางด้านดินต่อชนิดและการกระจายตัวของปลวก ในระบบนิเวศป่าเขตร้อน

 • Study on the effect of edaphic factor on species and distribution of termites fauna in the tropical forest ecosystem

 • 2547

 •   พบชาย สวัสดี
    ชวลิต ฮงประยูร
    วิสุทธิ์ วีรสาร
    อวบ สารถ้อย
    อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์

 • บทความในวารสาร

 • วารสารดินและปุ๋ย

 • Thai Journal of Soils and Fertilizers (Thailand)

 • เม.ย.-มิ.ย. 2547

 • ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 หน้า 82-91

 • ไทย

 • K01-วนศาสตร์

 • P33-เคมี-ฟิสิกส์ดิน

 • ระบบนิเวศป่าเขตร้อน;ปลวก;ดิน;คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของดิน;ชนิด;การกระจายตัว

 • TAB000125481998

 • KU0122002

 • [1] พบชาย สวัสดี (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11)
  [2] ชวลิต ฮงประยูร (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะเกษตร ภาควิชาปฐพีวิทยา)
  [3] วิสุทธิ์ วีรสาร (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะเกษตร ภาควิชาปฐพีวิทยา)
  [4] อวบ สารถ้อย (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะเกษตร ภาควิชาปฐพีวิทยา)
  [5] อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะเกษตร ภาควิชาปฐพีวิทยา)

  เพิ่มเติม

 • [1] Phopchai Sawatdi (Department of Land Development, Bangkok (Thailand). Land Development Regional Office 11)
  [2] Chawalit Hongprayoon (Kasetsart University. Kamphaeng Saen Campus, Nakhon Pathom (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Soil Science)
  [3] Visoot Verasan (Kasetsart University. Kamphaeng Saen Campus, Nakhon Pathom (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Soil Science)
  [4] Ouab Sarnthoy (Kasetsart University. Kamphaeng Saen Campus, Nakhon Pathom (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Soil Science)
  [5] Audthasit Wongmaneeroj (Kasetsart University. Kamphaeng Saen Campus, Nakhon Pathom (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Soil Science)

  เพิ่มเติม

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University