อิทธิพลของปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโตและปรับปรุงบำรุงดินของกระถินเทพาในดินทรายชุดน้ำพอง

รายละเอียด

 • อิทธิพลของปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโตและปรับปรุงบำรุงดินของกระถินเทพาในดินทรายชุดน้ำพอง

 • Effect of chemical fertilizer on growth and soil improvement of Acacia mangium in Nampong sandy soil

 • รายงานผลงานวิจัยประจำปี 2535-2536

 • Research report, year 1992-1993

 • 2538

 •   นงปวีณ์ บุตรามรา
    วิรัตน์ ตันภิบาล
    สมนึก ศรีทองฉิม
    เสรี จาตุรงคกุล

 • บทความในหนังสือ

 • กรมพัฒนาที่ดิน กองแผนงาน

 • กรุงเทพฯ

 • 271 หน้า

 • ไทย

 • F04-ปุ๋ย

 • P36-การปรับปรุงดิน

 • F62-การเจริญเติบโตของพืช

 • ACACIA MANGIUM;SOIL MANAGEMENT;SOIL TYPES;SANDY SOILS;FERTILIZERS;GROWTH;BIOMASS;THAILAND;

 • กระถินเทพา;ดินทราย;ปุ๋ยเคมี;การเจริญเติบโต;การปรับปรุงดิน;มวลชีวภาพ;ดินชุดน้ำพอง

 • TAB411613

 • [1] นงปวีณ์ บุตรามรา (กรมพัฒนาที่ดิน)
  [2] วิรัตน์ ตันภิบาล
  [3] สมนึก ศรีทองฉิม
  [4] เสรี จาตุรงคกุล

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University