การศึกษาผลการทำลายและไม่ทำลายชั้นดินในดินชุดมาบบอนและการแบ่งใส่ปุ๋ยเคมีต่อการปลูกมะม่วง

รายละเอียด

 • การศึกษาผลการทำลายและไม่ทำลายชั้นดินในดินชุดมาบบอนและการแบ่งใส่ปุ๋ยเคมีต่อการปลูกมะม่วง

 • Effect of breaking and unbreaking hard-pan soil and split application of chemical fertilizer for mango production on Map Bon soil series

 • รายงานผลงานวิจัยประจำปี 2535-2536

 • Research report, year 1992-1993

 • 2538

 •   นงปวีณ์ บุตรามรา

 • บทความในหนังสือ

 • กรมพัฒนาที่ดิน กองแผนงาน

 • กรุงเทพฯ

 • 271 หน้า

 • ไทย

 • F07-การเขตกรรม

 • F04-ปุ๋ย

 • MANGIFERA INDICA;SOIL TYPES;SOIL STRUCTURE;PLANTING;FERTILIZER APPLICATION;GROWTH;

 • มะม่วง;ดินชุดมาบบอน;ชั้นดินดาน;ปุ๋ยเคมี;การปลูก;การใส่ปุ๋ย;การเจริญเติบโต;การทำลายชั้นดินดาน

 • TAB411602

 • [1] นงปวีณ์ บุตรามรา (กรมพัฒนาที่ดิน)

 • [1] Nongpawee Buttramara (Land Development Dept., Bangkok (Thailand))

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University