ศึกษาอายุการใช้งานทางเศรษฐกิจของอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กในพื้นที่ลุ่มน้ำที่ทำการเกษตรที่ไม่มีการอนุรักษ์ดินและน้ำ

รายละเอียด

 • ศึกษาอายุการใช้งานทางเศรษฐกิจของอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กในพื้นที่ลุ่มน้ำที่ทำการเกษตรที่ไม่มีการอนุรักษ์ดินและน้ำ

 • Study on the economic life of a reservoir in the agricultural watershed without conservation practice

 • รายงานผลงานวิจัยประจำปี 2535-2536

 • Research report, year 1992-1993

 • 2538

 •   อุทัย สมโสภณ
    นิคม ตัณฑวิรุฬห์
    วิเชียร เหมทานนท์
    วินิจ สังขไพฑูรย์
    พิศมัย เชาวนะกิจ
    ไพบูลย์ ศรีศกุน
    พิสบุษ์ จัตวาพรวนิช
    ประภัสสร์ จินดาพล
    ประยูร ศรีวัลลภ

  เพิ่มเติม

 • บทความในหนังสือ

 • กรมพัฒนาที่ดิน กองแผนงาน

 • กรุงเทพฯ

 • 271 หน้า

 • N01-วิศวกรรมเกษตร

 • WATERSHEDS;WATER RESERVOIRS;AGE;SOIL CONSERVATION;WATER CONSERVATION;LAND USE;

 • อ่างเก็บน้ำ;อายุการใช้งาน;พื้นที่การเกษตร;อัตราการกัดเซาะ;ปริมาณตะกอน;ความจุน้ำ

 • TAB411581,TAB411734

 • [1] อุทัย สมโสภณ (กรมพัฒนาที่ดิน)
  [2] นิคม ตัณฑวิรุฬห์
  [3] วิเชียร เหมทานนท์
  [4] วินิจ สังขไพฑูรย์
  [5] พิศมัย เชาวนะกิจ
  [6] ไพบูลย์ ศรีศกุน
  [7] พิสบุษ์ จัตวาพรวนิช
  [8] ประภัสสร์ จินดาพล
  [9] ประยูร ศรีวัลลภ

  เพิ่มเติม

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University