ผลการจัดระบบอนุรักษ์ลุ่มน้ำโดยทำคูเบนน้ำขอบเขาร่วมกับการจัดระบบปลูกพืชผสมระหว่างกล้วยกับกาแฟในพื้นที่ลุ่มน้ำที่มีต่อพฤติกรรมทางอุทกวิทยา บ้านสะเดาะพง กิ่งอำเภอเขาค้อ

รายละเอียด

 • ผลการจัดระบบอนุรักษ์ลุ่มน้ำโดยทำคูเบนน้ำขอบเขาร่วมกับการจัดระบบปลูกพืชผสมระหว่างกล้วยกับกาแฟในพื้นที่ลุ่มน้ำที่มีต่อพฤติกรรมทางอุทกวิทยา บ้านสะเดาะพง กิ่งอำเภอเขาค้อ

 • Effect of soil conservation system as hillside ditch with mixed cropping among banana and arabica sp. upon hydrologic behavior at Ban Sado Phong watershed

 • รายงานผลงานวิจัยประจำปี 2535-2536

 • Research report, year 1992-1993

 • 2538

 •   จุไร ทองมาก
    พินิจ หุตะวัฒนะ
    ชูกิจ เอี่ยมสอาด
    สมพงษ์ ลิ่มสกุล
    สมชาย อินทโสตถิ

 • บทความในหนังสือ

 • กรมพัฒนาที่ดิน กองแผนงาน

 • กรุงเทพฯ

 • 271 หน้า

 • ไทย

 • P10-ทรัพยากรน้ำ

 • F08-ระบบการปลูกพืช

 • WATERSHEDS;MUSA;COFFEA;SOIL CONSERVATION;CROPPING SYSTEMS;METEOROLOGY;IRRIGATION SYSTEMS;THAILAND;

 • พื้นที่ลุ่มน้ำ;การอนุรักษ์น้ำ;กล้วย;กาแฟ;การปลูกพืชแบบผสมผสาน;คูเบนน้ำ;อุทกวิทยา;ปริมาณน้ำท่า;ปริมาณน้ำใต้ดิน;การพังทลายของดิน;การควบคุม;จ.เพชรบูรณ์ อ.เขาค้อ

 • TAB411566

 • [1] จุไร ทองมาก (กรมพัฒนาที่ดิน)
  [2] พินิจ หุตะวัฒนะ
  [3] ชูกิจ เอี่ยมสอาด
  [4] สมพงษ์ ลิ่มสกุล
  [5] สมชาย อินทโสตถิ

  เพิ่มเติม

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University