แคบ้าน ไม้โตเร็วเอนกประสงค์

รายละเอียด

 • แคบ้าน ไม้โตเร็วเอนกประสงค์

 • คู่มือเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่อง โครงการปลูกไม้ใช้สอยชุมชน : โครงการปลูกไม้ใช้สอยชุมชนตามแผนพัฒนาชนบทยากจน (ปี 2527-2529)

 • ไม่ระบุ

 • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

 • บทความในหนังสือ

 • กรมพัฒนาที่ดิน;กรมป่าไม้

 • กรุงเทพฯ

 • หน้า 45-46

 • ไทย

 • K10-วิทยาการป่าไม้

 • แคบ้าน;ลักษณะ;การใช้ประโยชน์

 • TAB350336

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University