ขี้เหล็ก ไม้โตเร็ว

รายละเอียด

 • ขี้เหล็ก ไม้โตเร็ว

 • คู่มือเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่อง โครงการปลูกไม้ใช้สอยชุมชน : โครงการปลูกไม้ใช้สอยชุมชนตามแผนพัฒนาชนบทยากจน (ปี 2527-2529)

 • ไม่ระบุ

 • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

 • บทความในหนังสือ

 • กรมพัฒนาที่ดิน;กรมป่าไม้

 • กรุงเทพฯ

 • หน้า 41-44

 • ไทย

 • K10-วิทยาการป่าไม้

 • ขี้เหล็ก;ลักษณะ;การเจริญเติบโต

 • TAB350335

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University