การคัดเลือกพื้นที่และชนิดพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมในการปลูกสร้างสวนป่า

รายละเอียด

 • การคัดเลือกพื้นที่และชนิดพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมในการปลูกสร้างสวนป่า

 • คู่มือเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่อง โครงการปลูกไม้ใช้สอยชุมชน : โครงการปลูกไม้ใช้สอยชุมชนตามแผนพัฒนาชนบทยากจน (ปี 2527-2529)

 • ไม่ระบุ

 • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

 • บทความในหนังสือ

 • กรมพัฒนาที่ดิน;กรมป่าไม้

 • กรุงเทพฯ

 • หน้า 17-31

 • ไทย

 • K10-วิทยาการป่าไม้

 • ป่าไม้;สวนป่า;พันธุ์ไม้;การคัดเลือกพื้นที่

 • TAB350332

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University