สภาพทางเศรษฐกิจของผลผลิตข้าว ที่มีผลมาจากการปลูกถั่วชนิดต่างๆ ในดินชุดท่าตูม

รายละเอียด

 • สภาพทางเศรษฐกิจของผลผลิตข้าว ที่มีผลมาจากการปลูกถั่วชนิดต่างๆ ในดินชุดท่าตูม

 • รายงานผลการวิจัยโครงการพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้ ปี 2528

 • ไม่ระบุ

 •   อมร อินทราเวช
    ทองสุข อุพันทา
    อุกฤษฎ์ สุวรรณสมบูรณ์

 • บทความในหนังสือ

 • กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน โครงการพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้ ไทย-ออสเตรเลีย ระยะที่ 4

 • กรุงเทพฯ

 • หน้า 147-153

 • P35-ความอุดมสมบูรณ์ของดิน

 • พืชตระกูลถั่ว;ข้าว;การปรับปรุงดิน;อินทรีย์วัตถุ;ฟอสฟอรัส;ดินชุดท่าตูม;ผลผลิต

 • TAB312887

 • [1] อมร อินทราเวช
  [2] ทองสุข อุพันทา
  [3] อุกฤษฎ์ สุวรรณสมบูรณ์

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University