การเปรียบเทียบปุ๋ยพืชสดหลังฤดูทำนา ที่มีผลต่อคุณสมบัติของดินและผลผลิตข้าวในดินชุดท่าตูม

รายละเอียด

 • การเปรียบเทียบปุ๋ยพืชสดหลังฤดูทำนา ที่มีผลต่อคุณสมบัติของดินและผลผลิตข้าวในดินชุดท่าตูม

 • รายงานผลการวิจัยโครงการพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้ ปี 2528

 • ไม่ระบุ

 •   ไพโรจน์ ทนันชัยบุตร
    อมร อินทราเวช
    ทองสุข อุพันทา

 • บทความในหนังสือ

 • กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน โครงการพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้ ไทย-ออสเตรเลีย ระยะที่ 4

 • กรุงเทพฯ

 • หน้า 132-139

 • F04-ปุ๋ย

 • P35-ความอุดมสมบูรณ์ของดิน

 • ข้าว;ปุ๋ยพืชสด;ดินชุดท่าตูม;ผลผลิต;การไถกลบ;คุณสมบัติทางเคมี;ปริมาณอินทรีย์วัตถุ;ทุ่งกุลาร้องไห้

 • TAB310971

 • [1] ไพโรจน์ ทนันชัยบุตร
  [2] อมร อินทราเวช
  [3] ทองสุข อุพันทา

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University