ผลการจัดระบบอนุรักษ์ลุ่มน้ำในพื้นที่ปลูกพืชไร่ โดยวิธีปลูกพืชเป็นแถบ ที่มีต่อพฤติกรรมทางอุทกวิทยาและการพังทลายของดิน ที่อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

รายละเอียด

 • ผลการจัดระบบอนุรักษ์ลุ่มน้ำในพื้นที่ปลูกพืชไร่ โดยวิธีปลูกพืชเป็นแถบ ที่มีต่อพฤติกรรมทางอุทกวิทยาและการพังทลายของดิน ที่อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

 • 2536

 •   กฤษณะ เวชพร
    สุนทร รัชฎาวงษ์
    อุปถัมภ์ โพธิสุวรรณ
    สมพงษ์ ลิ่มสกุล
    สมชาย อินทโสตถิ

 • บทความในวารสาร

 • วารสารพัฒนาที่ดิน

 • มี.ค. 2536

 • ปีที่ 30 ฉบับที่ 334 หน้า 10-16

 • ไทย

 • P36-การปรับปรุงดิน

 • P10-ทรัพยากรน้ำ

 • F08-ระบบการปลูกพืช

 • พื้นที่ลุ่มน้ำ;การอนุรักษ์ดิน;การอนุรักษ์น้ำ;อุทกวิทยา;การชะล้างพังทลายของดิน;การปลูกพืชเป็นแถบ;ระบบการปลูกพืช;วิธีทางวิศวกรรม;คูเบนน้ำ;จ.แพร่

 • TAB432660

 • [1] กฤษณะ เวชพร (กรมพัฒนาที่ดิน กองอนุรักษ์ดินและน้ำ)
  [2] สุนทร รัชฎาวงษ์
  [3] อุปถัมภ์ โพธิสุวรรณ
  [4] สมพงษ์ ลิ่มสกุล
  [5] สมชาย อินทโสตถิ

  เพิ่มเติม

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University