ผลของการจัดระบบอนุรักษ์ลุ่มน้ำในพื้นที่ปลูกพืชไร่ โดยวิธีปลูกพืชเป็นแถบที่มีต่อพฤติกรรมทางอุทกวิทยา และการพังทลายของดิน

รายละเอียด

 • ผลของการจัดระบบอนุรักษ์ลุ่มน้ำในพื้นที่ปลูกพืชไร่ โดยวิธีปลูกพืชเป็นแถบที่มีต่อพฤติกรรมทางอุทกวิทยา และการพังทลายของดิน

 • 2536

 •   กฤษณะ เวชพร
    สุนทร รัชฎาวงษ์
    อุปถัมภ์ โพธิสุวรรณ
    สมพงษ์ ลิ่มสกุล
    สมชาย อินทโสตถิ

 • บทความในวารสาร

 • วารสารอนุรักษ์ดินและน้ำ

 • เม.ย.-มิ.ย. 2536

 • ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 หน้า 5-12

 • ไทย

 • P10-ทรัพยากรน้ำ

 • P36-การปรับปรุงดิน

 • F08-ระบบการปลูกพืช

 • การอนุรักษ์ลุ่มน้ำ;พฤติกรรมทางอุทกวิทยา;การพังทลายของดิน;พื้นที่ปลูกพืชไร่;คูเบนน้ำตามขอบเขา;ระบบการปลูกพืช;แนวคันดิน;การปลูกพืชเป็นแถบ;จ.แพร่

 • TAB432551

 • [1] กฤษณะ เวชพร (กรมพัฒนาที่ดิน กองอนุรักษ์ดินและน้ำ)
  [2] สุนทร รัชฎาวงษ์
  [3] อุปถัมภ์ โพธิสุวรรณ
  [4] สมพงษ์ ลิ่มสกุล
  [5] สมชาย อินทโสตถิ

  เพิ่มเติม

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University