ผลการจัดระบบอนุรักษ์ลุ่มน้ำโดยคูเบนน้ำขอบเขา ร่วมกับการจัดระบบปลูกพืชผสมระหว่างกล้วยกับกาแฟ ในพื้นที่ลุ่มน้ำที่มีต่อพฤติกรรมทางอุทกวิทยา บ้านสะเดาะพง กิ่งอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

รายละเอียด

 • ผลการจัดระบบอนุรักษ์ลุ่มน้ำโดยคูเบนน้ำขอบเขา ร่วมกับการจัดระบบปลูกพืชผสมระหว่างกล้วยกับกาแฟ ในพื้นที่ลุ่มน้ำที่มีต่อพฤติกรรมทางอุทกวิทยา บ้านสะเดาะพง กิ่งอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

 • 2539

 •   ชูกิจ เอี่ยมสอาด
    สมพงษ์ ลิ่มสกุล
    สมชาย อินทโสตถิ

 • บทความในวารสาร

 • วารสารอนุรักษ์ดินและน้ำ

 • ม.ค.-เม.ย. 2539

 • ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 หน้า 5-14

 • ไทย

 • P10-ทรัพยากรน้ำ

 • F08-ระบบการปลูกพืช

 • P36-การปรับปรุงดิน

 • การอนุรักษ์ลุ่มน้ำ;ระบบการปลูกพืช;พฤติกรรมทางอุทกวิทยา;พื้นที่ลุ่มน้ำ;การใช้ประโยชน์ที่ดิน;คูเบนน้ำตามขอบเขา;การชะล้างพังทลายของดิน;จ.เพชรบูรณ์ กิ่งอ.เขาค้อ

 • TAB432495

 • [1] ชูกิจ เอี่ยมสอาด (กรมพัฒนาที่ดิน)
  [2] สมพงษ์ ลิ่มสกุล
  [3] สมชาย อินทโสตถิ

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University