การใช้ประโยชน์ไม้โตเร็วเพื่อเป็นพลังงานทดแทนในการผลิตกระแสไฟฟ้าและแก๊สหุงต้ม: บทสรุปย่อสำหรับผู้บริหาร

รายละเอียด

 • การใช้ประโยชน์ไม้โตเร็วเพื่อเป็นพลังงานทดแทนในการผลิตกระแสไฟฟ้าและแก๊สหุงต้ม: บทสรุปย่อสำหรับผู้บริหาร

 • The utilization of fast growing tree species for renewable energy to produce electricity and fuel gas: [Executive summary]

 • ไม่ระบุ

 •   นิคม แหลมสัก
    วิวัฒน์ หาญวงศ์จิรวัฒน์
    จงรัก วัชรินทร์รัตน์
    สคาร ทีจันทึก
    สาพิศ ดิลกสัมพันธ์
    มะลิวัลย์ ธนะสมบัติ
    เกษม หฤทัยธนาสันติ์
    อภิสิทธิ์ เสนาวงค์
    สุณิส ยอดนาม
    โสพล ไกยะสินธุ์
    เจริญ คูณกิ่ง
    ธนเดช ศิลานันท์
    สุดารัตน์ ทนกล้า

  เพิ่มเติม

 • หนังสือ

 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

 • กรุงเทพฯ

 • 12 หน้า

 • E20-การบริหาร/ธุรกิจเกษตร

 • K10-วิทยาการป่าไม้

 • P06-พลังงานทดแทน

 • ไม้ยืนต้น;Eucalyptus;วิสาหกิจ;ชุมชน;null;เกษตรกร;สมาคมเกษตรกร;การบริหาร;การจัดการ;การปลูกสร้างสวนป่า;การเติบโต;การอยู่รอด;พันธุ์;กิจกรรมการส่งเสริม;การถ่ายทอดเทคโนโลยี;พลังงานทดแทนได้;ไฟฟ้า;เชื้อเพลิง;ก๊าซ;การผลิต;ต้นทุนในการผลิต;ความเป็นไปได้ทางการผลิต;การวิเคราะห์เศรษฐกิจ;ฐานข้อมูล;

 • Trees;Eucalyptus;Enterprises;Communes;local groups;Farmers;Farmers associations;Administration;Management;Forest plantations;Growth;Survival;Varieties;Extension activities;Technology transfer;Renewable energy;Electricity;Fuels;Gases;Production;Production costs;Production possibilities;Economic analysis;Databases;

 • ไม้โตเร็ว;ยูคาลิปตัส;วิสาหกิจชุมชน;เครือข่ายชุมชนไม้โตเร็ว;กลุ่มเกษตรกร;การบริหารจัดการ;การปลูกแบบสวนป่า;การปลูกบนคันนา;การเจริญเติบโต;การรอดตาย;แปลงรวบรวมพันธุ์;การส่งเสริมการปลูก;การถ่ายทอดเทคโนโลยี;พลังงานทดแทน;การใช้ประโยชน์;กระแสไฟฟ้า;แก๊สหุงต้ม;การผลิต;ต้นทุนการผลิต;ศักยภาพการผลิต;ผลตอบแทน;การวิคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์;การจัดทำฐานข้อมูล

 • Fast growing trees;Eucalyptus;Renewable energy;Electricity;Fuel gas;Utilization;Enterprises;Community network;Farmers' group;Administration;Management;Forest plantation;Growth;Survival;Varieties;Species;Extension activities;Technology transfer;Production costs;Production possibilities;Economic analysis;Database

 • TAB000025530073

 • KUC00001276

 • [1] นิคม แหลมสัก (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวนศาสตร์ ศูนย์วิจัยป่าไม้)
  [2] วิวัฒน์ หาญวงศ์จิรวัฒน์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวนศาสตร์ ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์)
  [3] จงรัก วัชรินทร์รัตน์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวนศาสตร์ ภาควิชาวนวัฒนวิทยา)
  [4] สคาร ทีจันทึก (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวนศาสตร์ ภาควิชาวนวัฒนวิทยา)
  [5] สาพิศ ดิลกสัมพันธ์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวนศาสตร์ ภาควิชาวนวัฒนวิทยา)
  [6] มะลิวัลย์ ธนะสมบัติ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร)
  [7] เกษม หฤทัยธนาสันติ์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร)
  [8] อภิสิทธิ์ เสนาวงค์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถานีวิจัยวนเกษตรตราด)
  [9] สุณิส ยอดนาม (กรมป่าไม้ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า ส่วนปลูกป่าภาคเอกชน)
  [10] โสพล ไกยะสินธุ์ (กรมพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด)
  [11] เจริญ คูณกิ่ง (องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมทรัพย์ จ.นครราชสีมา)
  [12] ธนเดช ศิลานันท์ (องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมทรัพย์ จ.นครราชสีมา)
  [13] สุดารัตน์ ทนกล้า (องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมทรัพย์ จ.นครราชสีมา)

  เพิ่มเติม

 • [1] Nikhom Laemsak (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Forestry. Forestry Research Center)
  [2] Wiwat Hanwonggirawat (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Forestry. Department of Forest Products)
  [3] Chongrak Watcharinrat (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Forestry. Department of Silviculture)
  [4] Sakhan Teejuntuk (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Forestry. Department of Silviculture)
  [5] Sapit Diloksumpun (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Forestry. Department of Silviculture)
  [6] Maliwan Tanasombat (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Kasetsart Agricultural and Agro-Industrial Product Improvement Institute)
  [7] Kasem Haruthaithanasan (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Kasetsart Agricultural and Agro-Industrial Product Improvement Institute)
  [8] Apisith Senawong (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Kasetsart University Research and Development Institute. Trat Agroforestry Research Station)
  [9] Sunis Yodnam (Royal Forest Department, Bangkok (Thailand). Office of Forest Plantation Promotion. Private Reforestation)
  [10] Sopol Kaiyasint (Department of Land Development, Bangkok (Thailand). Land Development Regional Office 4. Roi-et Land Development Station)
  [11] Charoen Khunking (Udomsap Sub-district Administrative Organization, Nakhon Ratchasima (Thailand))
  [12] Thanadet Silanan (Udomsap Sub-district Administrative Organization, Nakhon Ratchasima (Thailand))
  [13] Sudarat Thonkla (Udomsap Sub-district Administrative Organization, Nakhon Ratchasima (Thailand))

  เพิ่มเติม

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University