คู่มือหมอดินอาสาและการใช้ประโยชน์ที่ดินและน้ำ: โครงการปรับปรุงแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อพัฒนาแหล่งผลิตของชุมชน

รายละเอียด

 • คู่มือหมอดินอาสาและการใช้ประโยชน์ที่ดินและน้ำ: โครงการปรับปรุงแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อพัฒนาแหล่งผลิตของชุมชน

 • ไม่ระบุ

 •   วิรัต เรืองเลิศบุญ
    ประกิต เพ็งวิชัย
    วิทยา อรุณรัตน์
    อรนาฏ โอวาทตระกูล

 • หนังสือ

 • กรมพัฒนาที่ดิน

 • กรุงเทพฯ

 • 113 หน้า

 • F01-การผลิตพืช

 • L01-การผลิตสัตว์

 • P35-ความอุดมสมบูรณ์ของดิน

 • พืชผัก;การเขตกรรม;ปลานิล;ไก่;เป็ดเทศ;การเลี้ยงสัตว์;เกษตรกรรมทางเลือก;ปุ๋ยพืชสด;ปุ๋ยคอก;ปุ๋ยหมัก;ปุ๋ย;การใส่ปุ๋ย;ฟางข้าว;ของเสียจากการเกษตร;ปุ๋ยชีวภาพ;การปรับปรุงดิน;ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน;

 • Vegetable crops;Cultivation;Tilapia;Chickens;Muscovy ducks;Animal husbandry;Alternative agriculture;Green manures;Farmyard manure;Composts;Fertilizers;Fertilizer application;Rice straw;Agricultural wastes;Biofertilizers;Soil improvement;Soil ph;

 • ผัก;การเพาะกล้า;การปลูก;ปลานิล;ไก่พื้นเมือง;เป็ดเทศ;การเลี้ยง;เกษตรทฤษฎีใหม่;ปุ๋ย;การใช้ปุ๋ย;ปุ๋ยหมัก;ปุ๋ยเคมี;ปุ๋ยคอก;โสนอัฟริกัน;ปุ๋ยพืชสด;ผักตบชวา;ฟางข้าว;น้ำสกัดชีวภาพ;การปรับปรุงดิน;การบำรุงดิน;ความเป็นกรดของดิน

 • TAB000025474656

 • [1] วิรัต เรืองเลิศบุญ (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานเลขานุการกรม ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์)
  [2] ประกิต เพ็งวิชัย (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานเลขานุการกรม ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์)
  [3] วิทยา อรุณรัตน์ (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานเลขานุการกรม ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์)
  [4] อรนาฏ โอวาทตระกูล (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานเลขานุการกรม ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University