แผนการใช้ที่ดินลุ่มน้ำสาขาห้วยบางทราย ห้วยมุก และห้วยบังอี่: เอกสารวิชาการเลขที่ 02/13/45

รายละเอียด

 • แผนการใช้ที่ดินลุ่มน้ำสาขาห้วยบางทราย ห้วยมุก และห้วยบังอี่: เอกสารวิชาการเลขที่ 02/13/45

 • 2545

 •   นาวิก ดาราพงษ์
    สุภาณี ศักดาเยี่ยงยงค์
    นันทพล หนองหารพิทักษ์
    พิมพ์พร พรพรหมินทร์

 • หนังสือ

 • กรมพัฒนาที่ดิน กองวางแผนการใช้ที่ดิน

 • กรุงเทพฯ

 • 368 หน้า

 • E11-ที่ดิน

 • P10-ทรัพยากรน้ำ

 • D50-กฎหมาย

 • ทรัพยากรที่ดิน;การใช้ที่ดิน;ทรัพยากรป่าไม้;การวางแผนการใช้ที่ดิน;ทรัพยากรน้ำ;พื้นที่ป่า;ลุ่มน้ำ;การจัดการลุ่มน้ำ;คุณภาพน้ำ;สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ;สภาวะการณ์ทางสังคม;สิทธิการใช้น้ำ;การบัญญัติกฎหมายชนบทและการเกษตร;ประเทศไทย;

 • Land resources;Land use;Forest resources;Land use planning;Water resources;Woodlands;Watersheds;Watershed management;Water quality;Economic environment;Social conditions;Water rights;Agricultural and rural legislation;Thailand;

 • ลุ่มน้ำ;การใช้ที่ดิน;ทรัพยากรป่าไม้;พื้นที่ป่า;ทรัพยากรน้ำ;ทรัพยากรที่ดิน;คุณภาพน้ำ;เศรษฐกิจ;สังคม;กฎหมาย;ห้วยบางทราย;ห้วยมุก;ห้วยบังอี่

 • TAB000025472299

 • [1] นาวิก ดาราพงษ์ (กรมพัฒนาที่ดิน กองวางแผนการใช้ที่ดิน)
  [2] สุภาณี ศักดาเยี่ยงยงค์ (กรมพัฒนาที่ดิน กองวางแผนการใช้ที่ดิน)
  [3] นันทพล หนองหารพิทักษ์ (กรมพัฒนาที่ดิน กองวางแผนการใช้ที่ดิน)
  [4] พิมพ์พร พรพรหมินทร์ (กรมพัฒนาที่ดิน กองวางแผนการใช้ที่ดิน)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University