การพัฒนาแหล่งน้ำบนลำกว้าง-กุดกุง

รายละเอียด

 • การพัฒนาแหล่งน้ำบนลำกว้าง-กุดกุง

 • [Development of water resource in Lam Kwang-Kud Kung]

 • เอกสารการประชุมวิชาการเรื่อง ทิศทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์ดินและน้ำของประเทศไทยในอนาคต

 • 2544

 •   ฉลอง เกิดพิทักษ์

 • บทความในหนังสือ

 • กรมพัฒนาที่ดิน;สมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำแห่งประเทศไทย

 • การประชุมวิชาการเรื่อง ทิศทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์ดินและน้ำของประเทศไทยในอนาคต

 • เชียงใหม่

 • 20-23 พ.ย. 2544

 • เชียงใหม่

 • 316 หน้า

 • ไทย

 • N01-วิศวกรรมเกษตร

 • ทรัพยากรน้ำ;แหล่งน้ำในประเทศ;การเก็บกักน้ำ;วิศวกรรมชลศาสตร์;ผลกระทบสิ่งแวดล้อม;

 • Water resources;Inland waters;Water storage;Hydraulic engineering;Environmental impact;

 • ทรัพยากรน้ำ;การพัฒนาแหล่งน้ำ;การสร้างแหล่งกักเก็บน้ำ;แหล่งกักเก็บน้ำ;ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม;ลำกว้าง-กุดกุง;ลำน้ำชี

 • Water resources;Development of water resorces;Water Reservoir;Lam Kwang-Kud Kung

 • TAB000025520933

 • [1] ฉลอง เกิดพิทักษ์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ)

 • [1] Chalong Kirdpitugsa (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Engineering. Department of Water Resources)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University