ผลกระทบของภาวะโลกร้อนต่อการผลิต ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง และข้าวโพดของประเทศไทย

รายละเอียด

 • ผลกระทบของภาวะโลกร้อนต่อการผลิต ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง และข้าวโพดของประเทศไทย

 • Impacts of global warming on rice, sugarcane, cassava and maize production in Thailand

 • ไม่ระบุ

 •   เกริก ปั้นเหน่งเพ็ชร
    สหัสชัย คงทน
    วินัย ศรวัต
    สมชาย บุญประดับ
    ปรีชา กาเพ็ชร
    ชิษณุชา บุดดาบุญ
    กิ่งแก้ว คุณเขต
    สมปอง นิลพันธ์
    สุกิจ รัตนศรีวงษ์
    อิสระ พุทธสิมมา
    แคทลิยา เอกอุ่น
    วิภารัตน์ ดำริเข้มตระกูล

  เพิ่มเติม

 • หนังสือ

 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

 • [ม.ป.ท.]

 • P40-อุตุนิยมวิทยา

 • F01-การผลิตพืช

 • U10-คณิตศาสตร์/สถิติ

 • Oryza sativa;Saccharum officinarum;Manihot esculenta;Zea mays;การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ;การผลิตพืช;การประเมินผลกระทบ;แบบจำลอง;ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์;

 • Oryza sativa;Saccharum officinarum;Manihot esculenta;Zea mays;Climatic change;Plant production;Impact assessment;Models;Geographical information systems;

 • ข้าว;อ้อย;มันสำปะหลัง;ข้าวโพด;ภาวะโลกร้อน;การผลิต;ผลกระทบ;แบบจำลอง;ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

 • SUG020224

 • [1] เกริก ปั้นเหน่งเพ็ชร (มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเกษตรศาสตร์ ภาควิชาพืชไร่)
  [2] สหัสชัย คงทน (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน)
  [3] วินัย ศรวัต (กรมวิชาการเกษตร สถาบันวิจัยพืชไร่ ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น)
  [4] สมชาย บุญประดับ (กรมวิชาการเกษตร สถาบันวิจัยพืชไร่ ศูนย์วิจัยพืชไร่พิษณุโลก)
  [5] ปรีชา กาเพ็ชร (กรมวิชาการเกษตร สถาบันวิจัยพืชไร่ ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น)
  [6] ชิษณุชา บุดดาบุญ (กรมวิชาการเกษตร สถาบันวิจัยข้าว ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี)
  [7] กิ่งแก้ว คุณเขต (กรมวิชาการเกษตร สถาบันวิจัยข้าว ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี)
  [8] สมปอง นิลพันธ์ (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน)
  [9] สุกิจ รัตนศรีวงษ์ (กรมวิชาการเกษตร สถาบันวิจัยพืชไร่ ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตร้อยเอ็ด)
  [10] อิสระ พุทธสิมมา (กรมวิชาการเกษตร สถาบันวิจัยพืชไร่ ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น)
  [11] แคทลิยา เอกอุ่น (กรมวิชาการเกษตร สถาบันวิจัยพืชไร่ ศูนย์วิจัยพืชไร่กาฬสินธุ์)
  [12] วิภารัตน์ ดำริเข้มตระกูล (กรมวิชาการเกษตร สถาบันวิจัยพืชไร่ ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตเลย)

  เพิ่มเติม

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University