การลดก๊าชมีเทนจากนาข้าวที่มีการจัดการเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิต

รายละเอียด

 • การลดก๊าชมีเทนจากนาข้าวที่มีการจัดการเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิต

 • [Methane reduction in rice field by production technology management to increase productivity]

 • เรื่องย่อ การประชุมวิชาการ ข้าวและธัญพืชเมืองหนาว ประจำปี 2548

 • [Proceedings of rice and temperate cereal crops annual conference 2005: Summaries]

 • 2548

 •   ชนะ ศรีสมภาร
    พัชรี แสนจันทร์
    วุฒิชัย จันทรสมบัติ

 • บทความในหนังสือ

 • กรมวิชาการเกษตร สถาบันวิจัยข้าว

 • การประชุมวิชาการ ข้าวและธัญพืชเมืองหนาว ประจำปี 2548

 • นครนายก

 • 7-8 มี.ค. 2548

 • กรุงเทพฯ

 • 183 หน้า

 • ไทย

 • T01-มลพิษ

 • F04-ปุ๋ย

 • F06-ชลประทาน

 • Oryza sativa;นาข้าว;มีเทน;การจัดการ;เทคโนโลยี;ปุ๋ยอนินทรีย์;ยูเรีย;แอมโมเนียมซัลเฟต;ปุ๋ยไนโตรเจน;การใส่ปุ๋ย;การจัดการน้ำ;ผลผลิต;การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลประโยชน์;

 • Oryza sativa;Rice fields;Methane;Management;Technology;Inorganic fertilizers;Urea;Ammonium sulphate;Nitrogen fertilizers;Fertilizer application;Water management;Yields;Cost benefit analysis;

 • ข้าว;นาข้าว;ก๊าชมีเทน;การจัดการเทคโนโลยี;ปุ๋ยเคมี;ปุ๋ยยูเรีย;ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต;การใส่ปุ๋ย;การจัดการน้ำ;ผลผลิต;ต้นทุน;ผลตอบแทน

 • RIC020471

 • [1] ชนะ ศรีสมภาร (กรมวิชาการเกษตร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก)
  [2] พัชรี แสนจันทร์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเกษตรศาสตร์)
  [3] วุฒิชัย จันทรสมบัติ (กรมพัฒนาที่ดิน)

 • [1] Chana Srisompan (Department of Agriculture, Bangkok (Thailand). Office of Agricultural Research and Development 2. Phitsanulok Rice Research Center)
  [2] Pathcharee Saenjan (Khon Kaen University, Khon Kaen (Thailand). Faculty of Agriculture)
  [3] Wuttichai Juntarasombut (Land Development Department, Bangkok (Thailand))

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University