โครงการวิจัยระบบสนับสนุนการตัดสินใจการผลิตพืช:ข้าวในภาคเหนือ

รายละเอียด

 • โครงการวิจัยระบบสนับสนุนการตัดสินใจการผลิตพืช:ข้าวในภาคเหนือ

 • ไม่ระบุ

 •   เมธี เอกะสิงห์
    ศักดิ์ดา จงกิจวัฒนา
    อรรถชัย จินตะเวช
    ถาวร อ่อนอำไพ
    พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์
    จุไรพร แก้วทิพย์
    จิรวัฒน์ เวชแพศย์
    สุรีย์พร สุดชาลี
    เฉลิมพล สำราญพงษ์
    สิทธิเดช ณ เชียงใหม่
    ทวีศักดิ์ เวียรศิลป์
    อานันท์ ผลวัฒนะ

  เพิ่มเติม

 • หนังสือ

 • ISBN

 • เชียงใหม่

 • F01-การผลิตพืช

 • C30-สารสนเทศ

 • Oryza sativa;กระบวนการผลิต;ฐานข้อมูล;แบบจำลอง;

 • Oryza sativa;Processing;Databases;Models;

 • ข้าว;การผลิต;ฐานข้อมูลเชิง;แบบจำลองข้าว;การพัฒนาระบบ;ภาคเหนือ

 • Rice;Processing;Databases;Models

 • ORY020010

 • [1] เมธี เอกะสิงห์ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเกษตรศาสตร์ ภาควิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษ์ศาสตร์)
  [2] ศักดิ์ดา จงกิจวัฒนา (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเกษตรศาสตร์ ภาควิชาพืชไร่)
  [3] อรรถชัย จินตะเวช (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเกษตรศาสตร์ ภาควิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษ์ศาสตร์)
  [4] ถาวร อ่อนอำไพ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเกษตรศาสตร์ ภาควิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษ์ศาสตร์)
  [5] พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์ (ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร)
  [6] จุไรพร แก้วทิพย์ (กรมพัฒนาที่ดิน กองสำรวจและจำแนกดิน)
  [7] จิรวัฒน์ เวชแพศย์ (กรมวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก)
  [8] สุรีย์พร สุดชาลี
  [9] เฉลิมพล สำราญพงษ์
  [10] สิทธิเดช ณ เชียงใหม่
  [11] ทวีศักดิ์ เวียรศิลป์
  [12] อานันท์ ผลวัฒนะ

  เพิ่มเติม

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University