เครือข่ายห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดินและพืชของประเทศไทย

รายละเอียด

 • เครือข่ายห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดินและพืชของประเทศไทย

 • Soil and plant analytical laboratory network of Thailand

 • บทคัดย่อ การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 6

 • [Proceedings of the 6th Maejo University Annual Conference: Abstracts]

 • 2548

 •   นงลักษณ์ ปูระณะพงษ์
    นันทนา ชื่นอิ่ม
    นพมณี สุวรรณัง
    พัชรี แสนจันทร์
    ไพลิน เหล็กคง
    วรางคณา สระบัว
    ศิริวัลย์ บุญสุข
    สมศักดิ์ มณีพงศ์
    สรวงธิดา ลิปิมงคล
    สุวรรณีย์ ภูธรธราช

  เพิ่มเติม

 • บทความในหนังสือ

 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ

 • การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 6

 • เชียงใหม่

 • 19-20 พ.ค. 2548

 • เชียงใหม่

 • 157 หน้า

 • ไทย, อังกฤษ

 • U30-วิธีการวิจัย

 • P33-เคมี-ฟิสิกส์ดิน

 • F60-ชีวเคมีของพืช

 • ห้องปฏิบัติการ;การวิเคราะห์ดิน;การวิเคราะห์เนื้อเยื่อ;การทำให้เป็นมาตรฐาน;เทคโนโลยี;วิธีการวิเคราะห์;ประเทศไทย;

 • Laboratories;Soil analysis;Tissue analysis;Standardizing;Technology;Analytical methods;Thailand;

 • ห้องปฏิบัติการ;การวิเคราะห์ดิน;การวิเคราะห์พืช;เครือข่าย;มาตรฐาน;เทคนิค;วิธีการวิเคราะห์

 • TAB000025492683

 • [1] นงลักษณ์ ปูระณะพงษ์ (มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะผลิตกรรมการเกษตร ภาควิชาทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม)
  [2] นันทนา ชื่นอิ่ม (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝ่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์)
  [3] นพมณี สุวรรณัง (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน)
  [4] พัชรี แสนจันทร์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเกษตรศาสตร์ ภาควิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม)
  [5] ไพลิน เหล็กคง (กรมวิชาการเกษตร สำนักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร)
  [6] วรางคณา สระบัว (กรมวิชาการเกษตร สำนักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร)
  [7] ศิริวัลย์ บุญสุข (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝ่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์)
  [8] สมศักดิ์ มณีพงศ์ (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร)
  [9] สรวงธิดา ลิปิมงคล (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน)
  [10] สุวรรณีย์ ภูธรธราช (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน)

  เพิ่มเติม

 • [1] Nongluck Puranapong (Maejo University, Chiang Mai (Thailand). Faculty of Agricultural Production. Department of Soil Resource and Environment)
  [2] Nanthana Cheun-im (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Kasetsart University Research and Development Institute. Scientific Equipment Center)
  [3] Nopmanee Suwannang (Department of Land Development, Bangkok (Thailand). Office of Science for Land Development)
  [4] Pathcharee Saenjan (Khon Kaen University, Khon Kaen (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Land Resources and Environment)
  [5] Pailin Lekkong (Department of Agriculture, Bangkok (Thailand). Agricultural Production Science Research and Development Office)
  [6] Varakana Sabua (Department of Agriculture, Bangkok (Thailand). Agricultural Production Science Research and Development Office)
  [7] Siriwan Boonsook (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Kasetsart University Research and Development Institute. Scientific Equipment Center)
  [8] Somsak maneepong (Walailak University, Nakhon Si Thammarat (Thailand). Institute of Agricultural Technology)
  [9] Suangthida Lipimongkol (Department of Land Development, Bangkok (Thailand). Office of Science for Land Development)
  [10] Suwanni Phuthontharat (Department of Land Development, Bangkok (Thailand). Office of Science for Land Development)

  เพิ่มเติม

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University