การเจริญเติบโต การรอดตาย และการใช้น้ำของไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส ในพื้นที่ดินเค็มที่จ่ายน้ำทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย

รายละเอียด

 • การเจริญเติบโต การรอดตาย และการใช้น้ำของไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส ในพื้นที่ดินเค็มที่จ่ายน้ำทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย

 • Growth, survival and water use by Eucalyptus camaldulensis in a saline discharge area in northeast Thailand

 • รายงานวนวัฒนวิจัย ประจำปี 2548

 • Silvicultural Research Report 2005

 • 2548

 •   เจษฎา เหลืองแจ่ม
    มานพ ตัณฑะเตมีย์

 • บทความในหนังสือ

 • 974-7627-29-9

 • กรมป่าไม้ สำนักวิจัยการจัดการป่าไม้และผลิตผลป่าไม้ กลุ่มงานวนวัฒนวิจัย

 • 187 หน้า

 • อังกฤษ

 • K10-วิทยาการป่าไม้

 • การเติบโต;การอยู่รอด;การใช้น้ำ;ความสัมพันธ์ระหว่างน้ำและพืช;Eucalyptus camaldulensis;ดินเค็ม;พื้นที่เกษตรกรรม;การปลูกป่า;ประเทศไทย;

 • Growth;Survival;Water use;Plant water relations;Eucalyptus camaldulensis;Saline soils;Farmland;Forestation;Thailand;

 • การเจริญเติบโต;การรอดตาย;การใช้น้ำ;ยูคาลิปตัส;พื้นที่ดินเค็ม;การปลูกป่า;ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ;ประเทศไทย

 • Eucalyptus camaldulensis;Water use;Heat pulse velocity;Sapwood;Sapflux;Discharge

 • TAB000025491041

 • [1] เจษฎา เหลืองแจ่ม (กรมป่าไม้ สำนักวิจัยการจัดการป่าไม้และผลิตผลป่าไม้ กลุ่มงานวนวัฒนวิจัย)
  [2] มานพ ตัณฑะเตมีย์ (กรมพัฒนาที่ดิน กองอนุรักษ์ดินและน้ำ กลุ่มปรับปรุงดินเค็ม)

 • [1] Jesada Luangjame (Royal Forest Department, Bangkok (Thailand). Forest Management and Forest Products Research Office. Silvicultural Research Division)
  [2] Moris, J. (Centre for Forest Tree Technology, Victoria (Australia). Principal Scientist)
  [3] Manop Tantatemee (Department of Land Development, Bangkok (Thailand))

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University