การปรับปรุงดินชุดอุบลเพื่อปลูกข้าวไร่

รายละเอียด

 • การปรับปรุงดินชุดอุบลเพื่อปลูกข้าวไร่

 • Soil improvement (Ubon series) for upland rice

 • เอกสารประกอบการประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 5

 • [Proceedings of the fifth conference of the Department of Land Development]

 • 2541

 •   สมนึก ศรีทองฉิม
    เสรี จาตุรงคกุล
    นงปวีณ์ บุตรามรา
    ทองอ่อน นเรกุล
    วิรัตน์ ตันภิบาล
    อาทิตย์ ศุขเกษม

  เพิ่มเติม

 • บทความในหนังสือ

 • กรมพัฒนาที่ดิน

 • การประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 5

 • สระบุรี

 • 20-23 ม.ค. 2541

 • กรุงเทพฯ

 • 394 หน้า

 • ไทย

 • P35-ความอุดมสมบูรณ์ของดิน

 • F04-ปุ๋ย

 • ข้าวไร่;การเขตกรรม;การปรับปรุงดิน;ปุ๋ยอนินทรีย์;ปุ๋ยคอก;การใส่ปุ๋ย;

 • Upland rice;Cultivation;Soil improvement;Inorganic fertilizers;Farmyard manure;Fertilizer application;

 • ข้าวไร่;การปลูก;การปรับปรุงดิน;ดินชุดอุบล;ปุ๋ย;อัตราการใส่ปุ๋ย

 • TAB000025473450

 • [1] สมนึก ศรีทองฉิม (กรมพัฒนาที่ดิน กองอนุรักษ์ดินและน้ำ)
  [2] เสรี จาตุรงคกุล (กรมพัฒนาที่ดิน กองอนุรักษ์ดินและน้ำ)
  [3] นงปวีณ์ บุตรามรา (กรมพัฒนาที่ดิน กองอนุรักษ์ดินและน้ำ)
  [4] ทองอ่อน นเรกุล (กรมพัฒนาที่ดิน กองอนุรักษ์ดินและน้ำ)
  [5] วิรัตน์ ตันภิบาล (กรมพัฒนาที่ดิน กองอนุรักษ์ดินและน้ำ)
  [6] อาทิตย์ ศุขเกษม (กรมพัฒนาที่ดิน กองอนุรักษ์ดินและน้ำ)

  เพิ่มเติม

 • [1] Somnuk Srithongchim (Department of Land Development, Bangkok (Thailand). Soil and Water Conservation Division)
  [2] Seri Chaturongakul (Department of Land Development, Bangkok (Thailand). Soil and Water Conservation Division)
  [3] Nupavee butramara (Department of Land Development, Bangkok (Thailand). Soil and Water Conservation Division)
  [4] Tongoon Naraekul (Department of Land Development, Bangkok (Thailand). Soil and Water Conservation Division)
  [5] Wirat Talpibal (Department of Land Development, Bangkok (Thailand). Soil and Water Conservation Division)
  [6] Arthit Sukhasem (Department of Land Development, Bangkok (Thailand). Soil and Water Conservation Division)

  เพิ่มเติม

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University