ผลการจัดระบบการปลูกพืชร่วมกับมาตรการอนุรักษ์ลุ่มน้ำแบบต่างๆ ที่มีต่อพฤติกรรมทางอุทกวิทยาและคุณสมบัติของดินที่ลุ่มน้ำแม่หล่าย จังหวัดแพร่

รายละเอียด

 • ผลการจัดระบบการปลูกพืชร่วมกับมาตรการอนุรักษ์ลุ่มน้ำแบบต่างๆ ที่มีต่อพฤติกรรมทางอุทกวิทยาและคุณสมบัติของดินที่ลุ่มน้ำแม่หล่าย จังหวัดแพร่

 • Effect of cropping system with watershed conservation measures on hydrological behavior and soil properties at Mae Lai watershed Phrae province

 • เอกสารประกอบการประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 5

 • [Proceedings of the fifth conference of the Department of Land Development]

 • 2541

 •   สมชาย อินทโสตถิ
    พิสบุษ์ จัตวาพรวนิช
    สมพงษ์ ลิ่มสกุล
    กฤษณะ เวชพร

 • บทความในหนังสือ

 • กรมพัฒนาที่ดิน

 • การประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 5

 • สระบุรี

 • 20-23 ม.ค. 2541

 • กรุงเทพฯ

 • 394 หน้า

 • ไทย

 • F08-ระบบการปลูกพืช

 • P36-การปรับปรุงดิน

 • ระบบการปลูกพืช;ลุ่มน้ำ;การจัดการลุ่มน้ำ;การอนุรักษ์น้ำ;การอนุรักษ์ดิน;คุณสมบัติทางกายภาพเคมีของดิน;อุทกวิทยา;

 • Cropping systems;Watersheds;Watershed management;Water conservation;Soil conservation;Soil chemicophysical properties;Hydrology;

 • ระบบการปลูกพืช;การอนุรักษ์ลุ่มน้ำ;อุทกวิทยา;คุณสมบัติของดิน;การอนุรักษ์ดินและน้ำ;ลุ่มน้ำแม่หล่าย;จ.แพร่

 • TAB000025473441

 • [1] สมชาย อินทโสตถิ (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7)
  [2] พิสบุษ์ จัตวาพรวนิช (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7)
  [3] สมพงษ์ ลิ่มสกุล (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7)
  [4] กฤษณะ เวชพร (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7)

 • [1] Somchai Inthasothi (Department of Land Development, Bangkok (Thailand). Land Development Regional Office 7)
  [2] Pisabu Jatawapornvasin (Department of Land Development, Bangkok (Thailand). Land Development Regional Office 7)
  [3] Sompong Limskul (Department of Land Development, Bangkok (Thailand). Land Development Regional Office 7)
  [4] Krisana Wetchaporn (Department of Land Development, Bangkok (Thailand). Land Development Regional Office 7)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University