ปริมาณน้ำมันหอมระเหยของยูคาลิปตัสลูกผสม (Eucalyptus camaldulensis X E. deglupta) สายต้น K7 ในสวนป่าอายุต่าง ๆ

รายละเอียด

 • ปริมาณน้ำมันหอมระเหยของยูคาลิปตัสลูกผสม (Eucalyptus camaldulensis X E. deglupta) สายต้น K7 ในสวนป่าอายุต่าง ๆ

 • Essential oil of Eucalyptus camaldulensis X E. deglupta K7 at different ages

 • เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49: สาขาพืช

 • Proceedings of 49th Kasetsart University Annual Conference: Plants

 • 2554

 •   ลักขณา ต่างใจ
    วรดลต์ แจ่มจำรูญ
    ดวงหทัย วงศ์เงิน

 • บทความในหนังสือ

 • 978-616-7522-01-2

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  กระทรวงศึกษาธิการ
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

 • การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49

 • กรุงเทพฯ

 • 1-4 ก.พ. 2554

 • กรุงเทพฯ

 • 659 หน้า

 • ไทย

 • F60-ชีวเคมีของพืช

 • Eucalyptus camaldulensis;Eucalyptus deglupta;น้ำมันหอมระเหย;การกลั่น;กลิ่น;คุณภาพ;

 • Eucalyptus camaldulensis;Eucalyptus deglupta;Essential oils;Distilling;Smell;Quality;

 • ยูคาลิปตัส;พันธุ์ลูกผสม;ใบ;อายุ;น้ำมันหอมระเหย;การกลั่น;กลิ่น;คุณภาพ;สวนป่า

 • Eucalyptus camaldulensis;Eucalyptus deglupta;Essential oil;Distillation;Different ages;Smell;Quality

 • KC4901042

 • [1] ลักขณา ต่างใจ (กรมพัฒนาที่ดิน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งานสวนพฤกษศาสตร์)
  [2] วรดลต์ แจ่มจำรูญ (กรมพัฒนาที่ดิน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งานสวนพฤกษศาสตร์)
  [3] ดวงหทัย วงศ์เงิน (กรมพัฒนาที่ดิน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งานสวนพฤกษศาสตร์)

 • [1] Lakkhana Tangchai (Land Development Department, Bangkok (Thailand). Khao Hin Son Royal Development Study Center. Khao Hin Son Botanic Garden)
  [2] Voradol Chamchumroon (Land Development Department, Bangkok (Thailand). Khao Hin Son Royal Development Study Center. Khao Hin Son Botanic Garden)
  [3] Duanghathai Wongngoen (Land Development Department, Bangkok (Thailand). Khao Hin Son Royal Development Study Center. Khao Hin Son Botanic Garden)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University