ผลการจัดระบบอนุรักษ์ลุ่มน้ำโดยทำคูเบนน้ำขอบเขาร่วมกับการจัดระบบปลูกพืชผสมระหว่างกล้วยกับกาแฟ ในพื้นที่ลุ่มน้ำที่มีต่อพฤติกรรมทางอุทกวิทยา บ้านสะเดาะพง กิ่งอำเภอเขาค้อ

รายละเอียด

 • ผลการจัดระบบอนุรักษ์ลุ่มน้ำโดยทำคูเบนน้ำขอบเขาร่วมกับการจัดระบบปลูกพืชผสมระหว่างกล้วยกับกาแฟ ในพื้นที่ลุ่มน้ำที่มีต่อพฤติกรรมทางอุทกวิทยา บ้านสะเดาะพง กิ่งอำเภอเขาค้อ

 • Effect of soil conservation system as hillside ditch with mixed cropping among banana and arabica sp. upon hydrologic behavior at Ban Sado Phong watershed

 • เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการงานวิชาการของกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 3

 • Proceedings of the third conference of Land Development Department

 • 2538

 •   สมชาย อินทโสตถิ
    สมพงษ์ ลิ่มสกุล
    ชูกิจ เอี่ยมสอาด
    พินิจ หุตะวัฒนะ
    จุไร ทองมาก

 • บทความในหนังสือ

 • กรมพัฒนาที่ดิน

 • การประชุมเชิงปฏิบัติการงานวิชาการของกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 3

 • ชลบุรี

 • 20-23 มิ.ย. 2538

 • ชลบุรี

 • 551 หน้า

 • ไทย

 • F08-ระบบการปลูกพืช

 • P10-ทรัพยากรน้ำ

 • Musa (กล้วย);กาแฟ;พื้นที่ปรับปรุง;ลุ่มน้ำ;ระบบการปลูกพืช;การอนุรักษ์น้ำ;การอนุรักษ์ดิน;กษัยการของดิน;ประเทศไทย;การจัดการดิน;

 • Musa (bananas);Coffee;Reclaimed land;Watersheds;Cropping systems;Water conservation;Soil conservation;Erosion;Thailand;Soil management;

 • กล้วย;กาแฟ;พื้นที่ลุ่มน้ำ;ระบบอนุรักษ์ลุ่มน้ำ;การอนุรักษ์ดิน;การจัดการดิน;การพังทลายของดิน;จังหวัดเพชรบูรณ์

 • TAB000025471685,TAB440777

 • [1] สมชาย อินทโสตถิ (กรมพัฒนาที่ดิน กองอนุรักษ์ดินและน้ำ)
  [2] สมพงษ์ ลิ่มสกุล (กรมพัฒนาที่ดิน กองอนุรักษ์ดินและน้ำ)
  [3] ชูกิจ เอี่ยมสอาด (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8)
  [4] พินิจ หุตะวัฒนะ (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8)
  [5] จุไร ทองมาก (กรมพัฒนาที่ดิน กองวิเคราะห์ดิน)

  เพิ่มเติม

 • [1] Somchai Inthasothi (Land Development Department, Bangkok (Thailand))
  [2] Sompong Limsakul (Land Development Department, Bangkok (Thailand))
  [3] Chukit Aemsaard (Land Development Department, Bangkok (Thailand))
  [4] Pinit Hutawathana (Land Development Department, Bangkok (Thailand))
  [5] Churai Thongmark (Land Development Department, Bangkok (Thailand))

  เพิ่มเติม

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University