ผลกระทบจากการสะสมของโลหะหนักในดินของพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากจังหวัดสุโขทัย

รายละเอียด

 • ผลกระทบจากการสะสมของโลหะหนักในดินของพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากจังหวัดสุโขทัย

 • Flooding impact on heavy metals accumulation in floodplain soil in Sukhothai province

 • เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48: สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 • Proceedings of 48th Kasetsart University Annual Conference: Natural Resources and Environment

 • 2553

 •   วิวัฒน์ สวยสม

 • บทความในหนังสือ

 • 978-616-7262-40-6

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
  กระทรวงศึกษาธิการ
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

 • การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48

 • กรุงเทพฯ

 • 3-5 ก.พ. 2553

 • กรุงเทพฯ

 • 363 หน้า

 • ไทย

 • T01-มลพิษ

 • P35-ความอุดมสมบูรณ์ของดิน

 • ที่ราบน้ำท่วมถึง;น้ำท่วม;ดิน;มลพิษทางดิน;โลหะหนัก;อินทรียวัตถุ;ไพไรต์;ความอุดมสมบูรณ์ของดิน;ความเสื่อมโทรมของดิน;ประเทศไทย;

 • Floodplains;Flooding;Soil;Soil pollution;Heavy metals;Organic matter;Pyrites;Soil fertility;Soil degradation;Thailand;

 • พื้นที่น้ำท่วม;การปนเปื้อน;คุณสมบัติดิน;การสะสมโลหะหนัก;การทับถมอินทรียวัตถุ;ดินไพไรต์;ผลกระทบ;จ.สุโขทัย;แม่น้ำยม

 • Floodplain;Soil;Contamination;Heavy metal;Accumulation;Prite soil;Impact;Sukhothai province;Yom river

 • KC4809037

 • [1] วิวัฒน์ สวยสม (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน)

 • [1] Wiwat Suaysom (Department of Land Development, Bangkok (Thailand). Office of Science for Land Development)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University