ผลการเสริมบัวบก (Centella asiatica) และไพล (Zingiber montanum) ในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตและสุขภาพโดยรวมของกบนา (Rana rugulosa)

รายละเอียด

 • ผลการเสริมบัวบก (Centella asiatica) และไพล (Zingiber montanum) ในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตและสุขภาพโดยรวมของกบนา (Rana rugulosa)

 • Effect of indian penny wort (Centella asiatica) and Phlai (Zingiber montanum) supplementation in feed on growth performance and health of common lowland frog (Rana rugulosa)

 • เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48: สาขาประมง

 • Proceedings of 48th Kasetsart University Annual Conference: Fisheries

 • 2553

 •   ทัศนีย์ คชสีห์
    ปภาศิริ บาร์เนท
    อรพินท์ จินตสถาพร
    วรมิตร ศิลปชัย
    สุรเชษฐ์ จันทร์ประเสริฐ

 • บทความในหนังสือ

 • 978-616-7262-37-6

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
  กระทรวงศึกษาธิการ
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

 • การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48

 • กรุงเทพฯ

 • 3-5 ก.พ. 2553

 • กรุงเทพฯ

 • 481 หน้า

 • ไทย

 • Q55-สารเจือปนในอาหารสัตว์

 • M12-การเพาะเลี้ยง

 • L70-สัตวแพทยศาสตร์

 • Rana spp;Zingiber;กบ;สารเสริม;อาหารสัตว์สมุนไพร;สมรรถภาพของสัตว์;สุขภาพสัตว์;การอยู่รอด;ปริมาตรเม็ดเลือดแดงในเลือด;

 • Rana spp;Zingiber;Frogs;Supplements;Medicated feeds;Animal performance;Animal health;Survival;Haematocrit;

 • กบนา;บัวบก;ไพล;สารเสริมในอาหารสัตว์;สมรรถภาพการผลิต;สุขภาพสัตว์;อัตราการรอดตาย;ค่าฮีมาโตคริต

 • Rana rugulosa;Common Lowland Frog;Centella asiatica;Indian penny wort;Phlai

 • KC4804041

 • [1] ทัศนีย์ คชสีห์ (วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา แผนกวิชาสัตวศาสตร์)
  [2] ปภาศิริ บาร์เนท (มหาวิทยาลัยบูรพา คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวาริชศาสตร์)
  [3] อรพินท์ จินตสถาพร (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะประมง ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)
  [4] วรมิตร ศิลปชัย (กรมพัฒนาที่ดิน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ)
  [5] สุรเชษฐ์ จันทร์ประเสริฐ (กรมพัฒนาที่ดิน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ)

  เพิ่มเติม

 • [1] Tadsanee Choshasee (Chachoengsao College of Agriculture and Technology, Chachoeng Sao (Thaialnd))
  [2] Praparsiri Barnette (Burapha University, Chonburi (Thailand). Faculty of Science. Department of Aquatic Science)
  [3] Orapin Jintasthaporn (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Fisheries. Department of Aquaculture)
  [4] Woramit Silapachai (Land Development Department, Bangkok (Thailand). Khao Hin Sorn Royal Development Study Center)
  [5] Surachead Junprasirt (Land Development Department, Bangkok (Thailand). Khao Hin Sorn Royal Development Study Center)

  เพิ่มเติม

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University