การทดสอบประสิทธิภาพการวิเคราะห์ดินและพืชของห้องปฏิบัติการในประเทศไทย

รายละเอียด

 • การทดสอบประสิทธิภาพการวิเคราะห์ดินและพืชของห้องปฏิบัติการในประเทศไทย

 • Performance test for soil and plant analysis of laboratories in Thailand

 • 2551

 •   สมศักดิ์ มณีพงศ์
    นงลักษณ์ ปูระณะพงษ์
    นันทนา ชื่นอิ่ม
    นพมณี สุวรรณัง
    พัชรี แสนจันทร์
    ไพลิน เหล็กคง
    วรางคณา สระบัว
    ศิริวัลย์ บุญสุข
    สรวงธิดา ลิปิมงคล
    สุวรรณีย์ ภูธรธราช

  เพิ่มเติม

 • บทความในวารสาร

 • วารสารดินและปุ๋ย

 • Thai Journal of Soils and Fertilizers (Thailand)

 • ต.ค.-ธ.ค. 2551

 • ปีที่ 30 ฉบับที่ 4 หน้า 246-266

 • ไทย

 • P33-เคมี-ฟิสิกส์ดิน

 • F60-ชีวเคมีของพืช

 • U30-วิธีการวิจัย

 • การวิเคราะห์ดิน;การวิเคราะห์พืช;ห้องปฏิบัติการ;คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของดิน;วิธีการวิเคราะห์;ประสิทธิภาพ

 • TAB000125524399

 • [1] สมศักดิ์ มณีพงศ์ (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร)
  [2] นงลักษณ์ ปูระณะพงษ์ (มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะผลิตกรรมการเกษตร ภาควิชาทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม)
  [3] นันทนา ชื่นอิ่ม (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝ่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์)
  [4] นพมณี สุวรรณัง (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน)
  [5] พัชรี แสนจันทร์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเกษตรศาสตร์ ภาควิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม)
  [6] ไพลิน เหล็กคง (กรมวิชาการเกษตร สำนักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร)
  [7] วรางคณา สระบัว (กรมวิชาการเกษตร สำนักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร)
  [8] ศิริวัลย์ บุญสุข (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝ่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์)
  [9] สรวงธิดา ลิปิมงคล (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน)
  [10] สุวรรณีย์ ภูธรธราช (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน)

  เพิ่มเติม

 • [1] Somsak Maneepong (Walailak University, Nakhon Si Thammarat (Thailand). Institute of Agricultural Technology)
  [2] Nongluck Puranapong (Maejo University, Chiang Mai (Thailand). Faculty of Agricultural Production. Department of Soil Resources and Environment)
  [3] Nanthana Cheun-im (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Kasetsart University Research and Development Institute. Scientific Equipment)
  [4] Nopmanee Suwannang (Department of Land Development, Bangkok (Thailand). Office of Science for Land Development)
  [5] Patcharee Sanchan (Khon Kaen University, Khon Kaen (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Land Resources and Environment)
  [6] Pailin Lekkong (Department of Agriculture, Bangkok (Thailand). Agricultural Production Science Research and Development Office)
  [7] Varakana Sabua (Department of Agriculture, Bangkok (Thailand). Agricultural Production Science Research and Development Office)
  [8] Siriwan Boonsook (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Kasetsart University Research and Development Institute. Scientific Equipment)
  [9] Suangthida Lipimongkol (Department of Land Development, Bangkok (Thailand). Office of Science for Land Development)
  [10] Suwannee Bhuthorndtharaj (Department of Land Development, Bangkok (Thailand). Office of Science for Land Development)

  เพิ่มเติม

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University