การแปรสภาพและคุณภาพของปุ๋ยหมักจากฟางข้าว ชานอ้อย ขี้เลื่อย เปลือกยูคาลิปตัส และตะกอนน้ำเสียโรงงานเยื่อกระดาษ

รายละเอียด

 • การแปรสภาพและคุณภาพของปุ๋ยหมักจากฟางข้าว ชานอ้อย ขี้เลื่อย เปลือกยูคาลิปตัส และตะกอนน้ำเสียโรงงานเยื่อกระดาษ

 • Transformation and quality of composts from rice straw, bagasse, sawdust, eucalyptus bark and sewage sludge from pulp industry

 • 2552

 •   ประกาศิต อินทรสำอางค์
    พรเพ็ญ โพธิ์ทอง
    ชวลิต ฮงประยูร
    ธงชัย มาลา
    พิทยากร ลิ่มทอง
    จงรักษ์ แก้วประสิทธิ์

  เพิ่มเติม

 • บทความในวารสาร

 • วารสารดินและปุ๋ย

 • Thai Journal of Soils and Fertilizers (Thailand)

 • ก.ค.-ก.ย. 2552

 • ปีที่ 31 ฉบับที่ 3 หน้า 189-200

 • ไทย

 • F04-ปุ๋ย

 • ปุ๋ยหมัก;ฟางข้าว;ชานอ้อย;ขี้เลื่อย;เปลือกยูคาลิปตัส;ตะกอนน้ำเสียโรงงานเยื่อกระดาษ;การหมัก;การดูแลรักษา;การแปรสภาพ;คุณภาพ;คุณสมบัติทางเคมี;ธาตุอาหาร;อินทรียวัตถุ;ค่าความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออน;การย่อยสลาย

 • TAB000125525066

 • [1] ประกาศิต อินทรสำอางค์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะเกษตร กำแพงแสน ภาควิชาปฐพีวิทยา)
  [2] พรเพ็ญ โพธิ์ทอง (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะเกษตร กำแพงแสน ภาควิชาปฐพีวิทยา)
  [3] ชวลิต ฮงประยูร (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะเกษตร กำแพงแสน ภาควิชาปฐพีวิทยา)
  [4] ธงชัย มาลา (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะเกษตร กำแพงแสน ภาควิชาปฐพีวิทยา)
  [5] พิทยากร ลิ่มทอง (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักพัฒนาที่ดินอันเนื่องมาจากพระราชดำริ)
  [6] จงรักษ์ แก้วประสิทธิ์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์)

  เพิ่มเติม

 • [1] Prakasit Intarasamarng (Kasetsart University. Kamphaeng Saen Campus, Nakhon Pathom (Thailand). Faculty of Agriculture at Kamphaeng Saen. Department of Soil Science)
  [2] Pornpen Photong (Kasetsart University. Kamphaeng Saen Campus, Nakhon Pathom (Thailand). Faculty of Agriculture at Kamphaeng Saen. Department of Soil Science)
  [3] Chawalit Hongprayoon (Kasetsart University. Kamphaeng Saen Campus, Nakhon Pathom (Thailand). Faculty of Agriculture at Kamphaeng Saen. Department of Soil Science)
  [4] Thongchai Mala (Kasetsart University. Kamphaeng Saen Campus, Nakhon Pathom (Thailand). Faculty of Agriculture at Kamphaeng Saen. Department of Soil Science)
  [5] Pitayakorn Limtong (Department of Land Development, Bangkok (Thailand). Office of Royal Initiated Land Development Project)
  [6] Chongrak Kaewprasit (Kasetsart University. Kamphaeng Saen Campus, Nakhon Pathom (Thailand). Faculty of Liberal Arts and Sciences. Department of Science)

  เพิ่มเติม

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University