น้ำส้มควันไม้จากเตาเผาถ่านถัง 200 ลิตร

รายละเอียด

 • น้ำส้มควันไม้จากเตาเผาถ่านถัง 200 ลิตร

 • 2552

 •   รุจ เกษตรสุวรรณ

 • บทความในวารสาร

 • วารสารอนุรักษ์ดินและน้ำ

 • ธ.ค. 2552

 • ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 หน้า 36-42

 • ไทย

 • K50-วนผลิตภัณฑ์

 • N20-เกษตรกลวิธาน

 • H10-ศัตรูพืช

 • น้ำส้มควันไม้;เตาเผาถ่าน;ถัง 200 ลิตร;การสร้าง;การเผาถ่าน;องค์ประกอบทางเคมี;การทำให้บริสุทธิ์;การใช้ประโยชน์;การป้องกันกำจัดศัตรูพืช;การกำจัดกลิ่น;อัตราการใช้;วิธีการใช้

 • TAB000125525060

 • [1] รุจ เกษตรสุวรรณ (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักนิเทศและถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University