แนวทางการพัฒนาพื้นที่สูงของประเทศไทย

รายละเอียด

 • แนวทางการพัฒนาพื้นที่สูงของประเทศไทย

 • Concepts for highland development of Thailand

 • 2541

 •   เรวัต จิระสถาวร
    พิสุทธิ์ ศาลากิจ

 • บทความในวารสาร

 • วารสารอนุรักษ์ดินและน้ำ

 • ก.ค.-ธ.ค. 2541

 • ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 หน้า 89-94

 • ไทย

 • E11-ที่ดิน

 • พื้นที่สูง;การพัฒนาพื้นที่สูง;การดำเนินงาน;พื้นที่ต้นน้ำ;การจัดการที่ดิน

 • TAB000125524821

 • [1] เรวัต จิระสถาวร (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินที่สูง)
  [2] พิสุทธิ์ ศาลากิจ (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 จังหวัดเชียงใหม่)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University