การปลดปล่อยก๊าซมีเทนจากพื้นที่พรุ จังหวัดนราธิวาส

รายละเอียด

 • การปลดปล่อยก๊าซมีเทนจากพื้นที่พรุ จังหวัดนราธิวาส

 • [Methane emission from Narathiwat peat swamp]

 • 2543

 •   สุพร บุญประดับ
    พิสุทธิ์ วิจารสรณ์
    สุรินทร์ ไวยเจริญ
    ชิงโกะ เวดะ

 • บทความในวารสาร

 • วารสารอนุรักษ์ดินและน้ำ

 • Journal of Soil and Water Conservation (Thailand)

 • ก.ย.-ธ.ค. 2543

 • ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 หน้า 28-30, 35-51

 • ไทย

 • T01-มลพิษ

 • P33-เคมี-ฟิสิกส์ดิน

 • ก๊าซมีเทน;พื้นที่พรุ;การปลดปล่อยก๊าซ;การแพร่กระจาย;การผุดขึ้นมาจากดินใต้น้ำ;การเคลื่อนย้ายผ่านทางต้นพืช;อาหารของจุลินทรีย์;สภาพขาดออกซิเจนในดิน;ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน;อุณหภูมิดิน;ความเค็ม;เกลือซัลเฟต;พืชพรรณ;อุทกวิทยา;มีเทนออกซิเดชั่น;ดินอินทรีย์;คุณสมบัติของดิน;การเก็บตัวอย่างดิน;การวิเคราะห์ดิน;จ.นราธิวาส

 • TAB000125524787

 • [1] สุพร บุญประดับ (กรมพัฒนาที่ดิน)
  [2] พิสุทธิ์ วิจารสรณ์ (กรมพัฒนาที่ดิน)
  [3] สุรินทร์ ไวยเจริญ (กรมพัฒนาที่ดิน)
  [4] ชิงโกะ เวดะ

 • [1] Suporn Boonprakub (Land Development Department, Bangkok (Thailand))
  [2] Pisoot Vijarnsorn (Land Development Department, Bangkok (Thailand))
  [3] Surin Waijaroen (Land Development Department, Bangkok (Thailand))
  [4] Shingo Ueda (National Institute for Resources and Environment, Tsukuba (Japan))

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University