การพัฒนาไพรเมอร์สำหรับตรวจสอบเชื้อ Acaulospora scrobiculata

รายละเอียด

 • การพัฒนาไพรเมอร์สำหรับตรวจสอบเชื้อ Acaulospora scrobiculata

 • Development of specific primers for the detection of Acaulospora scrobiculata

 • 2547

 •   พนิดา ปรีเปรมโมทย์
    ชวลิต ฮงประยูร
    คนึงนิตย์ เหรียญวรากร
    ธงชัย มาลา

 • บทความในวารสาร

 • วิทยาสารกำแพงแสน

 • Kamphaengsaen Academic Journal (Thailand)

 • พ.ค.-ส.ค. 2547

 • ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 หน้า 82-87

 • http://www.kps.ku.ac.th

 • ไทย

 • P34-จุลชีพในดิน

 • ดิน;รากพืช;เชื้อรา;วีเอไมคอร์ไรซา;ไรโบโซมอลดีเอ็นเอ;พีซีอาร์;ดีเอ็นเอ;การสกัด;ลำดับเบส

 • TAB000125522367

 • [1] พนิดา ปรีเปรมโมทย์ (กรมพัฒนาที่ดิน)
  [2] ชวลิต ฮงประยูร (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะเกษตร ภาควิชาปฐพีวิทยา)
  [3] คนึงนิตย์ เหรียญวรากร (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะเกษตร ภาควิชาโรคพืช)
  [4] ธงชัย มาลา (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะเกษตร ภาควิชาปฐพีวิทยา)

 • [1] Panida Preepremmot (Department of Land Development, Bangkok (Thailand))
  [2] Chawalit Hongprayun (Kasetsart University. Kamphaeng Saen Campus, Nakhon Pathom (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Soil Science)
  [3] Kanungnit Reanwarakorn (Kasetsart University. Kamphaeng Saen Campus, Nakhon Pathom (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Plant Pathology)
  [4] Thongchai Mala (Kasetsart University. Kamphaeng Saen Campus, Nakhon Pathom (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Soil Science)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University