การใช้ประโยชน์ถั่วพุ่มและถั่วมะแฮะ

รายละเอียด

 • การใช้ประโยชน์ถั่วพุ่มและถั่วมะแฮะ

 • 2548

 •   สุภาพร จันรุ่งเรือง
    ทศนัศว์ รัตนแก้ว
    สิรินภา ชินอ่อน
    ประชา นาคะประเวศ

 • บทความในวารสาร

 • วารสารอนุรักษ์ดินและน้ำ

 • ส.ค. 2548

 • ปีที่ 20 ฉบับที่ 3 หน้า 50-60

 • ไทย

 • F50-โครงสร้างของพืช

 • F04-ปุ๋ย

 • F01-การผลิตพืช

 • ถั่วพุ่ม;ถั่วมะแฮะ;การใช้ประโยชน์;ลักษณะทางพฤกษศาสตร์;อาหารสัตว์;ยาแผนโบราณ;ปุ๋ยพืชสด;การปรับปรุงดิน;การปลูก;การดูแลรักษา;การเก็บเกี่ยว

 • TAB000125485646

 • [1] สุภาพร จันรุ่งเรือง (กรมพัฒนาที่ดิน สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน)
  [2] ทศนัศว์ รัตนแก้ว (กรมพัฒนาที่ดิน สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน)
  [3] สิรินภา ชินอ่อน (กรมพัฒนาที่ดิน สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน)
  [4] ประชา นาคะประเวศ (กรมพัฒนาที่ดิน สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University