เสาวนีย์ ประจันศรี

ปริมาณข้อมูล

ผลงาน จำนวนการดาวน์โหลด จำนวนผู้เข้าชม ปี
ภูมิสารสนเทศศาสตร์นำเกษตรกรไทยฝ่าวิกฤติภัยธรรมชาติ 0 29 2556
รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการประเมินและจัดการทรัพยากรน้ำแบบผสมผสาน ระยะที่ 1 พ.ศ. 2540-2543 0 0 ไม่ระบุ
รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการประเมินและจัดการทรัพยากรน้ำแบบผสมผสาน ระยะที่ 2 พ.ศ. 2544-2546 0 6 ไม่ระบุ
สถานภาพทรัพยากรดินและที่ดินของประเทศไทย 0 13 2558
แผนการใช้ที่ดินลุ่มน้ำสาขาน้ำแม่กวง: เอกสารวิชาการ เลขที่ 02/20/45 0 5 2545
แผนการใช้ที่ดินลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปัตตานีตอนบน และลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปัตตานีตอนล่าง: เอกสารวิชาการ เลขที่ 02/21/45 0 8 2545
แผนการใช้ที่ดินลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำป่าสักส่วนที่ 3 และลุ่มน้ำสาขาห้วยเกาะแก้ว 0 25 2544
เพิ่มเติมโดย Google Scholar

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University