วิพักตร์ จินตนา

ปริมาณข้อมูล

ผลงาน จำนวนการดาวน์โหลด จำนวนผู้เข้าชม ปี
Problems of sustainable land use and natural resource management in a community at Song watershed, Phrae province, Thailand 0 18 2545
ปัญหาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในระดับชุมชน: ลุ่มน้ำสอง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ 0 12 2545
ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรการเกษตรและการใช้ที่ดินในพื้นที่ป่าภูหลวง-วังน้ำเขียวเพื่อสนับสนุนกระบวนการวิจัยเชิงลึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน: โครงการวิจัยรหัส 04111951 (46) รายงานความก้าวหน้า ทุนอุดหนุนวิจัยประจำปี 2546: ชุดโครงการวิจัยรหัส 04111949-0018 (46) การใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในเขตป่าภูหลวง-วังน้ำเขียว 0 60 2546
เพิ่มเติมโดย Google Scholar

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University