กฤษณะ เวชพร

ปริมาณข้อมูล

ผลงาน จำนวนการดาวน์โหลด จำนวนผู้เข้าชม ปี
ผลการจัดระบบการปลูกพืชร่วมกับมาตรการอนุรักษ์ลุ่มน้ำแบบต่างๆ ที่มีต่อพฤติกรรมทางอุทกวิทยาและคุณสมบัติของดินที่ลุ่มน้ำแม่หล่าย จังหวัดแพร่ 0 17 2541
ผลการจัดระบบอนุรักษ์ลุ่มน้ำในพื้นที่ปลูกพืชไร่ โดยวิธีปลูกพืชเป็นแถบ ที่มีต่อพฤติกรรมทางอุทกวิทยาและการพังทลายของดิน ที่อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 0 5 2536
ผลของการจัดระบบอนุรักษ์ลุ่มน้ำในพื้นที่ปลูกพืชไร่ โดยวิธีปลูกพืชเป็นแถบที่มีต่อพฤติกรรมทางอุทกวิทยา และการพังทลายของดิน 0 6 2536
อิทธิพลของการทำสวนสักในระบบวนเกษตรที่มีต่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ และการฟื้นฟูสภาพทางอุทกวิทยา 0 5 2538
เพิ่มเติมโดย Google Scholar

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University