จงรักษ์ จันทร์เจริญสุข

ปริมาณข้อมูล

ผลงาน จำนวนการดาวน์โหลด จำนวนผู้เข้าชม ปี
การศึกษาผลการใส่จุลธาตุอาหารและน้ำทิ้งจากโรงนมต่อปริมาณจุลธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ในดินและการให้ผลผลิตของข้าวที่ปลูกในดินนาเนื้อปูน 11 69 2546
การศึกษาผลการใส่ซิลิกอนและฟอสฟอรัสต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวที่ปลูกในดินเปรี้ยวจัดชุดดินรังสิตกรดจัด 18 74 2544
ประสิทธิภาพของน้ำสกัดชีวภาพปลาต่อการเจริญเติบโตของผักกาดกวางตุ้ง ผักกาดหอม และพริกยักษ์ในระบบการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดิน 0 33 2548
ประสิทธิภาพของน้ำสกัดชีวภาพพืชต่อการเจริญเติบโตของผักกาดกวางตุ้ง, ผักกาดหอม และพริกยักษ์ ในระบบการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดิน 0 79 2547
ผลของซิลิกอนที่มีต่อผลผลิตและการดูดใช้ธาตุอาหารของข้าวและข้าวโพดที่ปลูกในดินเปรี้ยวจัด ชุดดินองครักษ์ 0 165 2547
อิทธิพลของซิลิกอนและฟอสฟอรัสต่อการดูดใช้ธาตุอาหารฟอสฟอรัสของข้าวและข้าวโพดที่ปลูกในดินเปรี้ยวจัด ชุดดินรังสิตกรดจัด 0 73 2544
เพิ่มเติมโดย Google Scholar

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University