กมลาภา วัฒนประพัฒน์

ปริมาณข้อมูล

ผลงาน จำนวนการดาวน์โหลด จำนวนผู้เข้าชม ปี
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของหญ้าแฝก 4 พันธุ์ เพื่อป้องกันการกัดเซาะพื้นที่ริมตลิ่งลำธารที่อำเภอทองผาภูมิ 0 14 2551
ความสัมพันธ์ระหว่างมวลชีวภาพของรากหญ้าแฝกกับปริมาณอินทรีย์คาร์บอนในดินและการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชุดดินพัทลุง 0 26 2558
บทบาทของหญ้าแฝกกับการช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 0 56 2553
ศึกษาระยะเวลาปลูกที่เหมาะสมเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ปอเทือง 0 8 2543
ศึกษาอัตราการสะสมคาร์บอนและการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในพื้นที่ปลูกหญ้าแฝกบางพันธุ์ในภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) 0 67 2556
เปรียบเทียบพันธุ์หญ้าแฝกและพืชคลุมดินต่อการฟื้นฟูและการปรับปรุงสมบัติทางกายภาพและเคมีของดิน 0 19 2561
เพิ่มเติมโดย Google Scholar

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University