พิพัฒน์ ไทยกล้า

ปริมาณข้อมูล

ผลงาน จำนวนการดาวน์โหลด จำนวนผู้เข้าชม ปี
การอนุรักษ์ดินสำหรับเกษตรกรรายย่อยในเขตร้อนชื้น 0 1 2544
คู่มือการป้องกัน แก้ไข ปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งในระดับไร่นาโดยวิธีทําการเกษตรตามแนวทฤษฏีใหม่ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 7 31 2549
ทดสอบอัตราปุ๋ยเคมีที่เหมาะสมและประหยัด สำหรับปลูกข้าวโพดในพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ระดับต่างๆ ในพื้นที่ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 1 1 2550
ผลของการปลูกหญ้าชนิดต่างๆ และการปลูกหญ้าผสมถั่วโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีบนดินลูกรังต่อการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของดินและการเจริญเติบโตของมะม่วงหิมพานต์ 0 1 2538
ลม และ การปลูกไม้บังลมเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ 0 3 2534
ลมและการปลูกไม้บังลมเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ 0 20 ไม่ระบุ
องค์ภูมินทร์ ฟื้นฟูถิ่น ปฐพีไทย 0 43 ไม่ระบุ
เพิ่มเติมโดย Google Scholar

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University